กิจกรรมวางแผนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (รับหนังสือส่งตัว) สำหรับนักศึกษาหหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต...

18 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมวางแผนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (รับหนังสือส่งตัว) สำหรับนักศึกษาหหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 63 และชั้นปีที่ 2 รหัส 62 ประจำปีการศึกษา 2563 และปิดท้ายกิจกรรมการชี้แจงรายละเอียดการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูโดยอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์

#EDUYRU

#พลังครูพลังแผ่นดิน