เครื่องมือประเมินโครงการ/กิจกรรม

25 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย

 

ชื่อเครื่องมือการวิจัย

ดาวน์โหลด

1. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการ-กิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์

2. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดอบรม-สัมมนา

ดาวน์โหลดไฟล์

3. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการบริการ

ดาวน์โหลดไฟล์

4. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการอื่นๆ

ดาวน์โหลดไฟล์