โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

25 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

1

พัฒนาห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)

ผศ.ดร.มูหำมัดใหมี  เฮงยามา

64-คคศ1-พัฒนาห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab).pdf

พัฒนาห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)

2

เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพการจัดการชุมชน

อาจารย์อุชุพร  บภพิบูลย์

64-คคศ2-เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพการจัดการชุมชน.pdf

เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพการจัดการชุมชน

3

โครงการบริการวิชาการ (งานประจำ)

งานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

และหลักสูตร

64-คคศ3-บริการวิชาการ.pdf

บริการวิชาการ

4

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน

งานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

64-คคศ4-ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ.pdf

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ