คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการแต่งกายธีม “การสื่อสารวัฒนธรรม”

18 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการแต่งกายธีม “การสื่อสารวัฒนธรรม” ในการแสดงชุด EDU ตูปะ กิจกรรม ฮารีรายอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ณ ลานชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา