ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ

7 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

ยกระดับสมรรถนะครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  “PowerPoint ร้อยกลเกม ชวนครูสร้างไอเทมปลุกผู้เรียน"

ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (25-605) ชั้น 6 อาคาร 25 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
กำหนดการ

1. ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้ตลอดกิจกรรม (2 วัน)

2. จัดเตรียมเนื้อหาที่ใช้สอนจริงอย่างน้อย 1 บทเรียน

3. นำนวัตกรรมที่ได้ไปใช้พัฒนาผู้เรียน