อาจารย์ ดร.พิชามญช์ จันทุรส และอาจารย์สาริศา โตะหะ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ และประกวดแนวปฏิบัติงานที่ดี (ตชด.)

10 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบริการวิชาการ

      กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และประกวดแนวปฏิบัติงานที่ดี  เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับประเทศ โดยอาจารย์ ดร.พิชามญช์ จันทุรส และอาจารย์สาริศา โตะหะ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา