อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ งานทรัพย์สินทางปัญญา

15 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทรัพย์สินทางปัญญา

อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ งานทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา