อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

21 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบริการวิชาการ

ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.พิชามญช์ จันทุรส และอาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งวิทยากรผู้สอนภาษาไทย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา