ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา และคณะ ได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

8 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา ร่วมด้วย น.ส.ณัซรีน กาหลง, น.ส.นูรเดียณี เปาะละ, น.ส.ซาฟีรา ตูแกบือซี, น.ส.รูวัยดา มิงเตะ และ น.ส.ฟาซีลา เจ๊ะนา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับการจดแจ้งลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท โสตทัศนวัสดุ เลขที่จดแจ้ง ส.017911 เรื่อง “Read for Fun”