คณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดฯ

11 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 66 อาจารย์ ดร.พิชามญช์  จันทุรส อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์และอาจารย์กัญญารัตน์ ชูเกลี้ยง อาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด เพื่อขอพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44