คณะครุศาสตร์ ร่วมปรึกษาหารือการพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา

11 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์
พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าพบ นายพิทยา  เพชรรักษ์
ศึกษาธิการจังหวัดยะลา เพื่อปรึกษาหารือการพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่นวัตกรรม
ทางการศึกษา บูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดยะลา