ฝ่่ายวิจัยจัดกิจกรรม "การพัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อเตรียมขอทุนภายในและภายนอก"

16 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย
ระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2566 ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม
"การพัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อเตรียมขอทุนภายในและภายนอก"  วิทยากรโดย
รศ.ดร.สุบิน  ยุระรัช โดยมี อาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม และ
ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ร่วมต้อนรับวิทยากรและพบปะคณาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา