ฝ่ายวิจัยประชุม ครั้งที่ 2/2566

19 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 อาจารย์ปราณี  หลำเบ็ญสะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรภายในฝ่าย เข้าร่วมประชุมงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานของฝ่ายฯ ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา