ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา และคณะ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย วารสารอัล-นูร

24 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ดร.สุภาพร จันทรคีรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล สมจิตต์ อาจาย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการศึกษา ได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสาร TCI กลุ่ม 2 วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฉบับที่ 33 ปีที่ 17 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 เรื่อง การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อสร้างการรับรู้ และจดจำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จังหวัดยะลา