ฝ่ายวิจัยฯ กิจกรรม พิจารณากรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

25 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบริการวิชาการ
เมือวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม
พิจารณากรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาการศึกษา
การวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับผู้อำนวยการ
และตัวแทนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมี ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม
เซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา