อาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ และนางสาวนูรอัยนี มอดา ร่วมศึกษาดูงาน ณ อุทยาน วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทรัพย์สินทางปัญญา

ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2566 อาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พร้อมด้วยนางสาวนูรอัยนี มอดา นักวิชาการศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมศึกษาดูงาน ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มากล่าวต้อนรับ
พร้อมกับแนะนำอุทยานฯ มีการนำเสนอแนวทาง​การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ในผลงานวิจัย และกลไก การบริหารจัดการ IP ตลอดจนแนวทางการเตรียมความพร้อม ภายใต้
พรบ. Triup act และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา