โครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

26 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลงานวิจัย

จำนวนผู้เข้าชม IP Address
 

ลำดับ

โครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบ

รายงานวิจัย

          การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1

การให้คำปรึกษาตามทฤษฎีคุณลักษณะ-องค์ประกอบเพื่อพัฒนาการรู้จักตนเองด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส จังหวัดยะลา

อ.จันจลี  ถนอมลิขิตวงศ์

อ.สมฤดี  ปาละวัล

ดาวน์โหลด

2

พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการในโรงเรียนเรียนรวมจังหวัดยะลา

อ.พุมพนิต  คงแสง

อ.ชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข

ดาวน์โหลด

3

รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้

อ.อุชุพร  บถพิบูลย์

ดาวน์โหลด

4

สถาบันปอเนาะ : กรณีศึกษาหลักสูตรและการสอนในอดีตและปัจจุบัน

อ.ดร.อับดุลรอแม  สุหลง

ดาวน์โหลด

5

ปัจจัยการบริหารที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.ดร.เนาวรัตน์  ตรีไพบูลย์

ดาวน์โหลด

6

ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอาหรับโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานสำหรับนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูรูลฮูดา บ้านบ่อเจ็ดลูก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ.ดร.มูหำมัดสุใหมี  เฮงยามา

ดาวน์โหลด

7

ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.นุรฟิตตรี  หะยีดารียอ

อ.กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล

ดาวน์โหลด

8

ศักยภาพด้านความรู้เพื่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รศ.ดร.สันติ  บุญภิรมย์

ดาวน์โหลด

9

การจัดสภาพการเรียนการสอนที่ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาในรายวิชาวัฒนธรรมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัย

อ.อาทิตยา  วงศ์มณี

ดาวน์โหลด

10

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยใช้ฐานพหุวัฒนธรรม

ผศ.ดร.กฤษฎา  กุณฑล

อ.กอเดช  อ้าสะกะละ

ดาวน์โหลด

          การวิจัยสถาบัน

11

การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

ผศ.อุไรรัตน์  ยามาเร็ง

ดาวน์โหลด

12

แนวทางการสร้างมาตรฐานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ กรณีศึกษา : ศิลปะอนาชีดของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.ฮูซีน  อับดุลรามัน

อ.ดร.มูหัมมัดตอลาล  แกมะ

นางสาวซุรียาณี  อาบูวะ

ดาวน์โหลด

13

ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผศ.ดร.จรุณี  เก้าเอี้ยน

ดาวน์โหลด

14

ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรสำหรับนักศึกษาผู้หญิง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.นุสรัน  เฮาะมะ

ดาวน์โหลด

15

ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของนักศึกษา และบุคลากรในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.มนัสภูมิ  ศาสนศาสตร์

อ.นุสรัน  เฮาะมะ

ผศ.อำพล  บัวแก้ว

ดาวน์โหลด

16

การประเมินประสิทธิผลกิจกรรมบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.ปราณี  หลำเบ็ญสะ

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์  สินธนา

ดาวน์โหลด

17

การติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.อับดุลฮาลิม  อาแด

อ.อิบบรอเฮง  อาลฮูเซน

ดาวน์โหลด

18

คุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตร องค์ประกอบด้านนักศึกษา

ผศ.ดร.นิตยา  เรืองแป้น

รศ.ดุษฎี  มัชฌิมาภิโร

ดาวน์โหลด

          การวิจัยในชั้นเรียน

19

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษาผ่านกิจกรรมการจับคู่ผู้เรียน

อ.นูรฮัสวานี  บอตอ

อ.สาวิตรี  มะดอมะ

ดาวน์โหลด

20

การจัดการเรียนรู้รายวิชาการบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไป โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

อ.ดร.ยามีละห์  โต๊ะแม

ดาวน์โหลด

          การวิจัยตามข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์มุ่งเป้า

21

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.ดร.พิมพ์ปวีณ์  สุวรรณโณ

ดาวน์โหลด

22

การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้รายวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครู

อ.ลัลน์ลลิต  สืบประดิษฐ์

อ.เฟรดาว  สุไลมาน

อ.ดร.สุภาพร  จันทรคีรี

นายฟาริด  หะยีเจ๊ะโวะ

ดาวน์โหลด

23

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.เนาวรัตน์  มะลีลาเต๊ะ

ดาวน์โหลด

24

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย Shuttle  and  Zig-Zig  Run ของนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนสาธิต  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.ฌัชสกร  คงชีวสกุล

อ.สุนิศา  ธรรมบัญชา

ดาวน์โหลด