โครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

26 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลงานวิจัย

จำนวนผู้เข้าชม   Counter for tumblr
 

ลำดับ

โครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบ

รายงานวิจัย

          การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1

การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเขตอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รศ.ดร.สันติ  บุญภิรมย์

ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

2

บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กวัยเตาะแตะ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.สุนิศา  ธรรมบัญชา

อ.เสาวลักษณ์  สมวงษ์

อ.อาทิตยา  วงศ์มณี

ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

 

ผลการพัฒนาครูด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์นาฏลีลาที่มีต่อการนำนาฏลีลาสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผศ.กมลรัตน์  คนองเดช

ผศ.ดร.เกสรี  ลัดเลีย

ผศ.ดร.จิรภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์

ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

4

สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดยะลา

อ.อับดุลฮาลิม  อาแด

 

ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

5

ปัญหาการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา

อ.ดร.อับดุลรอแม  สุหลง

อ.ดร.มาซือรัง  อามิง

อ.ดร.อาดีละห์  หะยีนิแว

ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

6

การพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรวมตามโครงสร้าง SEAT ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.พุมพนิต  คงแสง

อ.จันจลี  ถนอมลิขิตวงศ์

อ.ชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข

อ.สมฤดี  ปาละวัล

ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

          การวิจัยสถาบัน

7

พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.นุสรัน  เฮาะมะ

ดาวน์โหลด

8

ความรู้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.พิชามญช์  จันทุรส

ดาวน์โหลด

9

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวอลเลย์บอล หลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.ฌัชสกร  คงชีวสกุล

ดาวน์โหลด

10

ภาวะผู้นำของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     

อ.นุรฟิตตรี  หะยีดารียอ

ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

11

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผศ.ดร.จรุณี  เก้าเอี้ยน

ดาวน์โหลด

12

การสังเคราะห์งานวิจัยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.ดร.เนาวรัตน์  ตรีไพบูลย์

ผศ.สมศักดิ์  ด่านเดชา

ดาวน์โหลด

13

ความคิดเห็นของบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มีต่อการบริหารจัดการความรู้ด้วยรูปแบบ SECI

ผศ.ดร.นิตยา  เรืองแป้น

รศ.ดุษฎี  มัชฌิมาภิโร

ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

14

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาสาขาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.อุชุพร  บถพิบูลย์

ดาวน์โหลด

15

ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.ฟารีดา  สุบินวิภู

ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

16

การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

อ.สาวิตรี  มะดอมะ

อ.นูรฮัสวานี  บอตอ

อ.ฟาร่า  สุไลมาน

ดาวน์โหลด

17

การประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาหลักสูตรวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์  สินธนา

อ.ปราณี  หลำเบ็ญสะ

ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา

นางสาวอามีเนาะ  ดีแม

นายนิฮารงค์  โตะสู      

ดาวน์โหลด

          การวิจัยในชั้นเรียน

18

การพัฒนาสมรรถภาพทางกายในรายวิชากรีฑาตามแนวการทดสอบสมรรถภาพทางกายของคณะกรรมการนานาชาติ (ICSPFT) ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.มนัสภูมิ  ศาสนศาสตร์

ดาวน์โหลด

19

ความพึงพอใจในการสอนแบบตะลักกีในรายวิชาฟิกฮฺของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

อ.อิบบรอเฮง  อาลฮูเซน

ดาวน์โหลด

20

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวประวัติบรรดาศาสดาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาโดยใช้การสอนแบบร่วมมือ

อ.หัสนีย๊ะห์  นะดารานิง

อ.ฮูซีน  อับดุลรามัน

ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

21

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน รายวิชาการศึกษาอัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺ สำหรับหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.ดร.มูหำมัดสุใหมี  เฮงยามา

รศ.ทวีศักดิ์  ทิพย์รอด

ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

22

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน รายวิชาสารัตถะการศึกษาอิสลาม สำหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.ดร.มูหัมมัดตอลาล  แกมะ

รศ.ทวีศักดิ์  ทิพย์รอด

ดาวน์โหลด

23

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน รายวิชาการบูรณาการศาสตร์อิสลามศึกษากับศาสตร์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

อ.ดร.ยามีละห์  โต๊ะแม

รศ.ทวีศักดิ์  ทิพย์รอด

ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

24

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 2559

ผศ.อุไรรัตน์  ยามาเร็ง

ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

25

ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.พิมพ์ปวีณ์  สุวรรณโณ

อ.ปราณี  หลำเบ็ญสะ

         

ดาวน์โหลด

26

ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการจำและความคงทนในการจำตัวอักษรภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.เฟรดาว  สุไลมาน      

ผศ.สิทธิชัย  แพงทิพย์

ผศ.สกล  สมจิตต์

รศ.ทวีศักดิ์  ทิพย์รอด

 

ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

          การวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 10 ปี

27

การพัฒนาหลักสูตรนอกเวลาเรียนสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.ฟารีดา  สุบินวิภู

อ.กอเดช  อ้าสะกะละ

ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

28

การออกแบบชุดกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพสำหรับเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผศ.ดร.กฤษฎา  กุณฑล

อ.กอเดช  อ้าสะกะละ

ดาวน์โหลด

29

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.กฤษฎา  กุณฑล

อ.กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล

อ.ลัลน์ลลิต  สืบประดิษฐ์

ดาวน์โหลด