โครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

26 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลงานวิจัย

จำนวนผู้เยี่ยมชม IP Address

ลำดับ

โครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบ

รายงานวิจัย

          การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1

ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล

อ.ปนัดดา  เรืองสงค์

นางสาวกรัณฑรัตน์  เติมวิทย์ขจร

นายอัสมิง  อับดุลราซิ

ดาวน์โหลด

2

ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.ปนัดดา  เรืองสงค์

อ.กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล

นางสาวกรัณฑรัตน์  เติมวิทย์ขจร

นายอัสมิง  อับดุลราซิ

ดาวน์โหลด

3

พฤติกรรมกับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผศ.ดร.จรุณี  เก้าเอี้ยน

ดาวน์โหลด

4

การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลขององค์การในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา

ผศ.ดร.นิตยา  เรืองแป้น

รศ.ดุษฎี  มัชฌิมาภิโร

ดาวน์โหลด

5

การศึกษารูปแบบการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.ชูจิตต์  เหล่าเจริญสุข

อ.สมฤดี  ปาละวัล

ดาวน์โหลด

6

ศักยภาพการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

รศ.ดร.สันติ  บุญภิรมย์

ดาวน์โหลด

7

การแสวงหารูปแบบการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการให้คำปรึกษา

อ.จันจลี  ถนอมลิขิตวงศ์

ดาวน์โหลด

8

การวิเคราะห์พหุระดับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา

นางสาวฮุสนา  ดือเระ

นางสาวรอซาดา  อาแว

ดาวน์โหลด

9

การแก้ปัญหาการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาและสามัญศึกษาระดับตอนปลายไม่พร้อมกัน : กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.ดร.อับดุลรอแม  สุหลง

อ.ดร.ยามีละห์  โต๊ะแม

อ.อิบบรอเฮง  อาลฮูเซน

อ.อับดุลฮาลิม  อาแด

อ.หัสนีย๊ะห์  นะดารานิง

ดาวน์โหลด

10

การศึกษาความต้องการจำเป็นในการจัดกิจกรรมนาชีดของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.ฮูซีน  อับดุลรามัน

ดาวน์โหลด

          การวิจัยสถาบัน

11

การประเมินความต้องการจำเป็นด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์  สินธนา

นางสาวซุรียาณี  อาบูวะ

ดาวน์โหลด

12

การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2555-2557 : การวิเคราะห์อภิมาน

อ.ปราณี  หลำเบ็ญสะ

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์  สินธนา

ดร.มูหำมัดสุใหมี  เฮงยามา

อ.พิมพ์ปวีณ์  สุวรรณโณ

นางสาวนูรอัยนี  มอดา

ดาวน์โหลด

13

ความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นายมูหามะอัสฮัร  ตะโละดิง

นางสาวซอลีฮ๊ะ  มอน๋อง

นางสาวนูรอัยนี  มอดา

นายฟาริด  หะยีเจ๊ะโวะ

ดาวน์โหลด

14

การจัดการความรู้ : เทคนิคและวิธีการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นางสาวนูรอัยนี  มอดา

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์  สินธนา

อ.ดร.มูหำมัดสุใหมี  เฮงยามา

อ.ปราณี  หลำเบ็ญสะ

อ.พิมพ์ปวีณ์  สุวรรณโณ

ดาวน์โหลด

          การวิจัยในชั้นเรียน

15

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการวิจัย (Research-Based Learning)

อ.พิมพ์ปวีณ์  สุวรรณโณ

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์  สินธนา

ดาวน์โหลด

16

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิคการแข่งขันด้วยเกม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เรื่อง หลักการและวิธีการทดสอบสมรรถภาพ  ทางกาย ความคล่องแคล่วว่องไว หลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.ฌัชสกร  คงชีวสกุล

ดาวน์โหลด

17

การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ (Team Game Tournament : TGT) รายวิชาสุขภาพอนามัย สำหรับมารดาและเด็ก เรื่อง การดูแลสุขภาพอนามัยของมารดาและเด็ก หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.สุนิศา  ธรรมบัญชา

ดาวน์โหลด

18

การพัฒนาเครื่องมือทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย

ผศ.กมลรัตน์  คนองเดช

อ.อาทิตยา  วงศ์มณี

ดาวน์โหลด

19

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา โดยผ่านโปรแกรม Facebook Group Chat

อ.สาวิตรี  มะดอมะ

อ.นูรฮัสวานี  บอตอ

ดาวน์โหลด

20

การใช้กิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา

อ.ฟาร่า  สุไลมาน

ดาวน์โหลด