โครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

26 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลงานวิจัย

จำนวนผู้เข้าชม  IP Address
 

ลำดับ

โครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบ

รายงานวิจัย

          การวิจัยเพื่อสร้างความรู้

1

ศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

รศ.ดร.สันติ  บุญภิรมย์

ดาวน์โหลด

2

สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผศ.ดร.จรุณี  เก้าเอี้ยน

อ.พุมพนิต  คงแสง

ดาวน์โหลด

3

รูปแบบภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพื้นที่จังหวัดยะลา

รศ.ดุษฎี  มัชฌิมาภิโร

ดาวน์โหลด

4

ผลของการใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.พุมพนิต  คงแสง

อ.จันจลี  ถนอมลิขิตวงศ์

ดาวน์โหลด

          การวิจัยสถาบัน

5

การศึกษาความต้องการต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้านการบริหารงานโรงเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.ดร.มูหัมมัดตอลาล  แกมะ

ดาวน์โหลด

6

การศึกษาความต้องการจำเป็นต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.ฟารีดา  สามะอาลี

ดาวน์โหลด

7

ผลการสังเคราะห์งานวิจัยของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างปี 2554-2556

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์  สินธนา

ดร.มูหัมมัดสูใหมี  เฮงยามา

นางสาวปราณี  หลำเบ็ญสะ

นางสาวนูรอัยนี  มอดา

ดาวน์โหลด

          การวิจัยในชั้นเรียน

8

การศึกษาการฝึกประสานสัมพันธ์ของขาที่มีผลต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อขาในรายวิชาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.ฌัชสกร  คงชีวสกุล

ดาวน์โหลด

9

การจัดประสบการณ์โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านที่มีผลต่อระดับสมรรถนะการออกกำลังกายในรูปแบบ YMCA 3 Minute Step Test ในรายวิชาการเล่นและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.สุนิศา  ธรรมบัญชา

อ.ฌัชสกร  คงชีวสกุล

ดาวน์โหลด

10

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย ด้วยชุดแบบฝึกการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.เฟรดาว  สุไลมาน

อ.ศราวุธ  อาดัม

อ.คอรีเยาะ  อับดุลฮานิง

ดาวน์โหลด