โครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

26 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลงานวิจัย

 

จำนวนผู้เข้าชม

ลำดับ

โครงการวิจัย

ผู้รับผิดชอบ

รายงานวิจัย

1

การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผศ.ดร.จรุณี  เก้าเอี้ยน

ผศ.ดร.นิตยา  เรืองแป้น

อาจารย์พุมพนิต  คงแสง

ดาวน์โหลด

2

การพัฒนาทักษะการวิจัยเชิงเอกสารของอาจารย์รุ่นใหม่ด้วยรูปแบบครุศาสตร์โมเดลโดยกระบวนการการมีส่วนร่วม

ดร.ซัมซู  สาอุ

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์  สินธนา

อาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ

น.ส.นูรอัยนี  มอดา

ดาวน์โหลด

3

สภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขและวิธีปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภาครัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผศ.อุไรรัตน์  ยามาเร็ง

อาจารย์นวพร  แซ่เลื่อง

อาจารย์พิชามญช์  จันทุรส

ดาวน์โหลด

4

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคิดนอกกรอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา

อาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ

ดาวน์โหลด

5

การประเมินหลักสูตรสังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2556

ดร.มูหำมัดสุใหมี  เฮงยามา

รศ.ดร.สันติ  บุญภิรมย์

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์  สินธนา

ดร.จรุณี  เก้าเอี้ยน

ผศ.ดร.นิตยา  เรืองแป้น

อาจารย์ชูจิตต์ เหล่าเจริญสุข

อาจารย์ปราณี  หลำเบ็ญสะ

อาจารย์อาทิตยา  วงศ์มณี

อาจารย์พิชามญช์  จันทุรส

อาจารย์ฌัชสกร  คงชีวสกุล

อาจารย์ฮูซีน  อับดุลรามัน

อาจารย์อิบรอเฮง อาลฮูเซ็น

อาจารย์สุนิศา  ธรรมบัญชา

นางสาวซอลีฮ๊ะ  มอน๋อง

ดาวน์โหลด

6

การติดตามผลบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่สำเร็จปีการศึกษา 2555

อ.กรัณฑรักข์  วิทยอภิบาลกุล

น.ส.กรัณฑรัตน์  เติมวิทย์ขจร

นายฟาริด  หะยีเจ๊ะโวะ

ดาวน์โหลด

7

ผลการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาด้วยเทคนิคการสอน “คิด-ค้น-คุย-เขียน”

ดร.ซัมซู  สาอุ

 

ดาวน์โหลด

8

ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาการพัฒนาทักษะการคิด เรื่อง การคิดวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาการคิด

ผศ.ดร.นิตยา  เรืองแป้น

 

ดาวน์โหลด

9

การพัฒนาทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาการศึกษาโดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ

อาจารย์ชูจิตต์ เหล่าเจริญสุข

อาจารย์สมฤดี  ปาละวัล

ดาวน์โหลด

10

วิถีชีวิตการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์นุสรัน  เฮาะมะ

อาจารย์พิชามญช์  จันทุรส

ดาวน์โหลด

11

แนวทางการสร้างและการพัฒนาเครื่องมือการคัดกรองเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์

อาจารย์พุมพนิต  คงแสง

ดาวน์โหลด

12

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบประสบการณ์ที่มีต่อทักษะการทำวิจัย

ผศ.กมลรัตน์  คนองเดช

อาจารย์อาทิตยา  วงศ์มณี

น.ส.ยาวาเฮห์  แขวงบู

ดาวน์โหลด