ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร มรย. ส่งโครงการ/ผลงานเพื่อเสนอรับ "รางวัลบุคคลดีเด่นด้านบริการวิชาการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

16 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกรางวัลบริการวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อมอบให้เป็นเกียรติแก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มีผลงานบริการวิชาการโดดเด่นในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับพื้นที่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเป็นผู้มีจรรยาบรรณ และอุทิศตนเพื่องานบริการวิชาการที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง จนเป็นที่ปรากฏกล่าวขวัญหรือยอมรับกันในวงวิชาการทั่วไป ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจแก่อาจารย์และบุคลากรในการทำงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ และประเทศชาติต่อไป 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

  1. เป็นอาจารย์/บุคลากร ที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสามารถส่งผลงานรายบุคคลหรือทีมได้
  2. ทำงานบริการวิชาการ ภายในระยะเวลา 5 ปี จนถึงปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) และไม่ใช่โครงการเดิมที่เคยได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามาก่อน
  3. การพิจารณาคัดเลือกเน้นความสำคัญในการบริการวิชาการที่มีชื่อเสียง และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคม ชุมชน และท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ หรือต่างประเทศ
  4. มีผลงานบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ โดยเกิดผลต่อสังคม ชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการ และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในเชิงประจักษ์ในระดับท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ หรือต่างประเทศ
  5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ประพฤติเสื่อมเสีย มีลักษณะเป็นผู้นำทางการบริการวิชาการ เหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างนักบริการวิชาการที่ดีงาม
  6. ในกรณีรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการรุ่นใหม่จะต้องเป็นอาจารย์หรือบุคลากรที่อายุงานไม่เกิน 3 ปี

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ https://bit.ly/hrd-2021

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด