คณบดีคณะครุศาสตร์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม “ฮารีรายอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1443”

18 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “ฮารีรายอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1443” ณ ลานชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดการแต่งกายธีม “การสื่อสารวัฒนธรรม” จากการแสดง ชุด EDU ตูปะ