การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย เพื่อพัฒนากรอบวิจัยคณะครุศาสตร์ ปี 2566

31 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย

เมื่อวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย ทีมงาน
ของฝ่าย เพื่อพัฒนากรอบวิจัยคณะครุศาสตร์ ปี 66 ณ ห้องประชุม หูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา