ฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรม “PowerPoint ร้อยกลเกม ชวนครูสร้างไอเทมปลุกผู้เรียน”

9 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบริการวิชาการ

ฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง ยกระดับสมรรถนะครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในหัวข้อ “PowerPoint ร้อยกลเกม ชวนครูสร้างไอเทมปลุกผู้เรียน”  วิทยากรโดย อ.วิไลวรรณ กาเจร์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศ มุอัลลิมร็อบบานีย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, บุคลากรคณะครุศาสตร์, ครูโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (25-605) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา