คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมงานตลาดนัดวัฒนธรรมปีที 2 : Colors of Culture

4 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์วราห์ เทพณรงค์ หัวหน้าทีมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และคณาจารย์ บุคลากรคณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมงานตลาดนัดวัฒนธรรมปีที 2 : Colors of Culture ภายในงานมีการ ประกวด 4 ประเภทโดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งในและนอกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ พลังครู บูรณาการผ่านกิจกรรมทำนุบำรุงเพื่อการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์