ฝ่ายวิจัยฯ จัดกิจกรรม การพัฒนานักวิจัยให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ เรื่อง “การพัฒนา โจทย์วิจัยและการเขียน Logical Framework ที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น”

18 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ เรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียน Logical Framework ที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี  อัซซอลีฮีย์ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานให้โอวาทในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุม เซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับชมกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ https://yruacth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/asha_m_ms_yru_ac_th/EhvwkDNDrk5GsQYOdHDfmmkBjmdpYFvcxlh2YoGWDF1Oeg?e=x8kxfE