ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา และ ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ได้รับการตีพิมพ์บาทความในวารสารวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

26 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาระดับปริญญาโท และ ผศ.อุไรรัตน์  ยามาเร็ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสาร TCI กลุ่ม 1 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2565 

เรื่อง “ผลการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจริยธรรมอิสลามสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”