คณบดีครุศาสตร์ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพรุทุ่งคอก ตำบลตาเซะ

31 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารจากส่วนราชการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพรุทุ่งคอก ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ซึ่งทางวัดและคณะพุทธบริษัทได้จัดการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย