ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานฯ

2 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน อาจารย์ปราณี  หลำเบ็ญสะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรภายในฝ่าย เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา