ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.พิชามญช์ จันทุรส และคณะ ได้รับการตีพิมพ์บทความ ในวารสาร TCI กลุ่ม 2 “วารสารราชนครินทร์”

10 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.พิชามญช์ จันทุรส อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา และคณะ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่ม 2 วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 เรื่อง “ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน แบบปกติกับรูปแบบออนไลน์ ที่มีผลต่อทักษะมวยสากลของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ในวิกฤตโรคระบาดโควิด 19”