กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนา งานวิจัยฯ

23 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ปราณี  หลำเบ็ญสะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนา งานวิจัยบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี