คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

5 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์
พร้อมด้วยคณาจารย์ที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ หอประชุมใหญ่ และคณาจารย์, บุคลากรที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม ร่วมละหมาดฮายัต/อ่านดุอาร์ ณ อาคารละหมาด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา