คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม บนพื้นฐานความหลากหลายของคนในพื้นที่ให้เกิดความสันติสุข

30 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม