คณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่ เพื่อร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ทางสังคม (Social Lab)

13 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบริการวิชาการ
ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์
และบุคลากรสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (ป.โท) คณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่
เพื่อร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ทางสังคม (Social Lab) และติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูศูนย์การศึกษา
อิสลามประจำมัสยิดในพื้นที่ ณ ตาดีการาวฏอตุลยันนะห์ บ้านเฆาะ ต.โกตาบารู
อ.รามัน จ.ยะลา