คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม The charm of cultural diversity “เสน่ห์พหุวัฒนธรรม” มหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2566

13 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมด้วย
คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม The charm of cultural diversity
“เสน่ห์พหุวัฒนธรรม” มหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2566 โดย
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ซึ่งภายในงาน
มีการจัดแสดงซุ้มของแต่ละสาขา การแสดงของนักศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ลานวัฒนธรรม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา