คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันราชภัฏ” ประจำปี 2566

15 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน
“วันราชภัฏ” ประจำปี 2566 โดยบุคลากรที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรม
“ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง” ณ หอประชุมเล็ก และบุคลากรที่นับถือศาสนาอิสลาม
เข้าร่วมกิจกรรม “ละหมาดฮายัตและร่วมดุอาร์” ณ อาคารละหมาด และร่วมพิธีถวาย
ราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศรบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลบุคคลดีเด่นวันราชภัฏ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญสิทธิ์
ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา