คณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อ และจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๔

21 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบริการวิชาการ
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ นำทีมโดย อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์, อาจารย์กัญญารัตน์ ชูเกลี้ยง
และอาจารย์ ดร.พิชามญช์ จันทุรส พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อ และจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียน ให้สามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรม พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา เพื่อส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความรู้
คู่คุณธรรม สู่สังคมสันติสุข ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๔
ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี