คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมยกระดับสมรรถนะครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในหัวข้อ “Intrend แบบไม่ Out กับการสอน แบบ Active learning”

27 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบริการวิชาการ
วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมยกระดับ
สมรรถนะครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในหัวข้อ “Intrend แบบไม่ Out กับการสอน
แบบ Active learning” ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ให้กับครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ วิทยากรโดย อาจารย์วิศนีย์ ผดุง และอาจารย์ฮูดาย์ ดูมีแด
โดยมีอาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา
ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา