ฝ่ายวิจัยฯ จัดกิจกรรมยกระดับสมรรถนะครู เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในหัวข้อ “การสร้างสื่อเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

11 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบริการวิชาการ
ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมยกระดับสมรรถนะครู
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในหัวข้อ “การสร้างสื่อเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”
ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ให้กับครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 41 ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิทยากรโดย
อาจารย์รุซณี ซูสารอ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี และอาจารย์ ดร.พิชญ์สินี ไสยสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรมญันนะตีย์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา