ฝ่ายวิจัยฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ”

20 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย
วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2566 ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ”
ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ วิทยากรโดย ผศ.ดร.ยุโสบ บุญสุข
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี โดยมี ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน
กล่าวเปิดพิธีกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี