ฝ่ายวิจัยฯ จัดประชุมครั้งที่ 4/2566

22 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย

วันที่ 22 มีนาคม 2566 อาจารย์ปราณี  หลำเบ็ญสะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรภายในฝ่าย เข้าร่วมประชุมงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ครั้งที่ 4/2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานของฝ่ายฯ ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา