คณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ “ฮารีรายอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1444”

10 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ “ฮารีรายอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1444” จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา