คณะครุศาสตร์ ร่วมหารือแนวทางการพิจารณากรอบบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยเรื่อง การพัฒนาการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้

22 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย
คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมหารือแนวทางการพิจารณากรอบบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยเรื่อง การพัฒนาการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้
ร่วมกับ พ.ต.ท.วินัย  สุจริตธุระการ ครู (สบ.2) สังกัด กก.ตชด.44 ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย
ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา