ฝ่ายวิจัย ฯ คณะครุศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมวิจัยกับเครือข่าย เพื่อติดตามการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน แก่คุณครูโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

1 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบริการวิชาการ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ปราณี  หลำเบ็ญสะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรภายในฝ่าย ฯ ร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมวิจัยกับเครือข่าย เพื่อติดตามการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน แก่คุณครูโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ