ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.มูฮัมหมัด เนสะและ และ อาจารย์ ดร.ฮามดัน ดาตู ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย TCI กลุ่ม 2 ในวารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟอฏอนี

11 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.มูฮัมหมัด เนสะและ และ อาจารย์ ดร.ฮามดัน ดาตู อาจารย์ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษา (ศศ.บ.) ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย TCI กลุ่ม 2
ในวารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟอฏอนี  ฉบับที่ 25 ปีที่ 13 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2566 เรื่อง “A comparison study of rulings on marriage engagement between Thailand and Bahrain”