ขอแสดงความยินดี อาจารย์เฟรดาว สุไลมาน ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย TCI กลุ่ม 2 ในวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

11 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย

ขอแสดงความยินดี อาจารย์เฟรดาว สุไลมาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย TCI กลุ่ม 2
ในวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฉบับที่ 3 ปีที่ 19 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2566 เรื่อง “การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมการศึกษาต้นแบบ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5”