ขอแสดงความยินดี อาจารย์เฟรดาว สุไลมาน และคณะ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย TCI กลุ่ม 2 ในวารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

11 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย

ขอแสดงความยินดี อาจารย์เฟรดาว สุไลมาน ผศ.ดร.สิทธิชัย แพงทิพย์ และ อ.ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย TCI กลุ่ม 2 ในวารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ฉบับที่ 3 ปีที่ 9 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2566
เรื่อง “การพัฒนาการออกแบบบัตรคำอักษรภาษาอังกฤษเทียบเสียงภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3”