ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.นัซรียะห์ อาบู ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย TCI กลุ่ม 2 ในวารสารอิสลามศึกษาฯ

14 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.นัซรียะห์ อาบู อาจารย์ประจำสาขาการวัดและประเมินผล ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย TCI กลุ่ม 2 ในวารสารอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฉบับที่ 2 ปีที่ 14 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
เรื่อง “โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความใฝ่รู้ใฝ่เรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา”