ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาสังคมวิทยา

16 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานวิจัย

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม "ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาสังคมวิทยา"
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7” The 7th Rajabhat University National andInternational Research and Academic ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร